Súťažné pravidlá


Usporiadateľ súťaže: acenter, s.r.o., Vodárenská 3, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 46531912, DIČ: 2023431564, IČ DPH: SK2023431564, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 78968/B (ďalej len ako "Usporiadateľ").

Organizátor súťaže: acenter, s.r.o., Vodárenská 3, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 46531912, DIČ: 2023431564, IČ DPH: SK2023431564, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 78968/B (ďalej len ako "Organizátor").

1. Doba trvania súťaže

Súťažná akcia s názvom "Vymysli hashtag " (ďalej iba ako" súťaž ") bude realizovaná v termíne 4.2. - 21.2.2020 (ďalej tiež" doba trvania súťaže ") na území Slovenskej republiky.

2. Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá napíše pod instagramový post najlepší hashtag a instagramový účet @acenter_vzdelavanie zároveň i sleduje. Súťaž bude prebiehať aj na facebookovom profile "centrum vzdelávania acenter"

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v Súťaži súhlas zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s adresou na území Slovenskej republiky.

3. Výhra

1x "acenter burger" z Elephant Diner Rovinka

4. Výhercovia

Výhercovia budú vybraní porotou zloženou zo zástupcov organizátora, a to na základe kreatívneho spracovania odpovedí účastníkov súťaže. Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní najskôr nasledujúci deň, najneskôr potom do troch dní od konca Súťaže v aplikácii Facebook a Instagram, a to komentárom priamo pod svojím výherným príspevkom s výzvou, aby kontaktovali Organizátora súťaže na príslušný e-mail a vyzdvihli si výhru v pobočke acenter. Výherca je povinný si prevziať výhru najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ si výherca svoju výhru nevyzdvihne v stanovenom termíne, prepadá výhra Usporiadateľovi. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nemožno vymáhať súdne. Nevydané výhry, vrátane neudelených výhier z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich, prepadnú Usporiadateľovi.

Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

5. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Napísaním komentára vyjadruje účastník Súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a súčasne udeľuje v súlade s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií poskytnutých v rámci projektu súťaže spoločnosti acenter, s.r.o za účelom ďalšieho marketingového spracovania týchto údajov t. j. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahŕňajúce aj zasielanie informácií a iných obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a ďalej súhlas s použitím týchto údajov a fotografií v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach správcu, ak je toto použitie v súvislosti s touto súťažou, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Účastník má právo prístupu k osobným údajom ako aj ďalšie práva podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne na adrese usporiadateľa odvolaný. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení je nevyhnutný pre účasť v projekte. Ak dostane organizátor či usporiadateľ nesúhlas alebo žiadosť o vymazanie z databázy, má toto automaticky za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto súťaži bez náhrady. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou Súťaže sú alebo môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje týmto každý účastník Súťaže súhlas s úpravami a akýmkoľvek užitím, podľa uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení, diela alebo jeho častí Usporiadateľom pre marketingové účely spojené so Súťažou a s propagáciou jeho výrobkov a / alebo obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to zadarmo, neobmedzene časom i miestom. Ďalej súťažiaci zapojením do Súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe fotografie, je jeho dielom alebo má od autora všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci Súťaže. V prípade ďalšej potreby použitia takéhoto diela Usporiadateľom (rozumej nad rámec vyššie uvedený v týchto pravidlách) súťažiaci potvrdzuje, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku Usporiadateľa písomne ​​potvrdí právo použitia predmetného autorského diela Usporiadateľom, pokiaľ s takýmto použitím bude súhlasiť.

6. Podmienky súťaže

Získať výhru je možné len do okamihu ukončenia Súťaže. Účastníci Súťaže výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Súťaže v súlade s § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení., a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného súťaženia alebo iných praktík, alebo je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania súťaže. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania alebo Súťaž bez náhrady zrušiť. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firiem na strane usporiadateľa ani organizátora ani ich príbuzní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo z instagramovej a facebookovej stránky odstrániť a zo Súťaže vyradiť akékoľvek urážlivé príspevky alebo príspevky, ktoré sa nezhodujú s komunikačnou politikou a etickým kódexom usporiadateľa. Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch Súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo Súťaže v prípade, že by tento účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena usporiadateľa či organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

7. Ďalšie dôležité podmienky Súťaže

Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na webovom odkaze na pravidlá Súťaže, ktorý bude umiestnený v súťažnom príspevku. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne ​​prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram a facebook do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity účtov, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka Súťaže, ktorého správanie či profil na Instagrame a facebooku vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. : duplicitné účty). Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka Súťaže, ktorého správanie či profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook a Instagram. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook a Instagram. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým, ale nie len, funkčnosť siete Facebook a Instagram). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy (komentára), prostredníctvom ktorej budú informovaní výhercovia Súťaže. Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej odovzdaná nebude a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. Táto Súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook a Instagram. Účastník Súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi a Usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook a Instagram.

V Rovinke, 28.1.2020