Náš tím

Katarína Gajdošová

Majiteľ a konateľ spoločnosti

Vyštudovala som City University, Bellevue USA - odbor management a marketing. Mám štátnu skúšku z anglického jazyka. Pracovala som v spoločnostiach Šport Progress, Pivovar Šariš a Poštová banka, kde som získala skúsenosti v oblasti marketingu, managementu a ľudských zdrojov. V roku 2011 som založila spoločnosť acenter, s.r.o., ktorú vediem a v ktorej učím dodnes.

Mgr. Ida Angelovičová

Na Univerzite Komenského som vyštudovala kombináciu nemecký a fínsky jazyk v odbore prekladateľstvo / tlmočníctvo. Počas štúdia som sa zúčastnila zahraničných pobytov v Ansbachu, v Mníchove a vo fínskom mestečku Vaasa. Pre spoločnosť acenter pracujem od roku 2015, v súčasnosti som lektor aj teamleader pre nemecký jazyk. Mám vyskúšané, že s dobrou motiváciou sa cudzí jazyk naučí každý, či dieťa, či dospelý.

Martina Hindhaugh Benediktyová

Vyštudovala som Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Lučenci v odbore učiteľka pre deti predškolského veku. Pracovala som ako au-pair v Belgickom meste Gent, v Írsku v mestách Middleton a Cork som strávila tri roky. Rok som žila v Anglicku a do zahraničia sa pravidelne vraciam. S deťmi si vynikajúco rozumiem, aj v acenter ich učím od roku 2012.

Ing. Svetlana Fitková

Ukončila som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pracovala som pre bankové aj štátne inštitúcie. V acenter pracujem od roku 2014. Som kontaktnou osobou, ktorej sa dovoláte, pokiaľ máte záujem o spoluprácu s nami. Mojou pracovnou náplňou je komunikácia s klientmi. Vzťah s klientom si vyžaduje schopnosť empatie, postreh a pohotovosť, ako aj osobnú zaangažovanosť. Taktiež mám na starosti tvorbu a propagáciu nových projektov, akcií a noviniek.

James George Hindhaugh

I was born in Boston, small town in Lincolnshire. Lincolnshire is county in East of England. During my working life I have met many people from different nationalities. I like reading books. I decided to move to Slovakia, because my wife is living here. Since 2016 I have been leading the conversation lessons as a native teacher in acenter.

JUDr. Mária Chlipalová

Absolvovala som štátnu jazykovú školu v Bratislave a dosiahla som štátnicu z nemeckého jazyka na úrovni prekladateľstvo. Svoje znalosti mám doplnené štúdiom obchodnej nemčiny v Bazileji. Niekoľko rokov som žila a pracovala v nemecky hovoriacom kantóne vo Švajčiarsku, kde som získala skúsenosti s nemeckým jazykom na úrovni "materinský jazyk" a špecializáciu v používaní nemeckého jazyka so zameraním na business komunikáciu, obchodnú nemčinu a nemčinu v informačných technológiách. Štúdium nemčiny som doplnila o vzdelanie v oblasti všeobecnej právnej nemčiny. Venujem sa prekladateľskej činnosti najmä v právnej oblasti, v oblasti obchodnej komunikácie a v oblasti informačných technológií, vrátane ochrany osobných údajov. Od roku 2015 pracujem v acenter ako učiteľ nemčiny.

Ing. Lucia Jankovičová

Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať vo finančnej skupine, ktorej súčasťou som bola verných 14 rokov, pôsobila som v oblasti finančného riadenia spoločnosti. Mojím dlhodobým súkromným záujmom je psychológia a práca s ľuďmi a vďaka vedeniu tímov zložených z rôznorodých a zaujímavých ľudí som prepojila svoje vedomosti a záujmy z viacerých oblastí. Za daný čas som bola súčasťou rôznych projektov, ktorých úlohou bolo aplikovať zmeny, legislatívneho alebo strategického charakteru, a spájať procesy v jeden funkčný celok. V spoločnosti acenter pracujem od roku 2017 na pozícii výkonná riaditeľka a mojím hlavným cieľom je zabezpečiť maximálne efektívne fungovanie spoločnosti a zdokonalenie poskytovania služieb pre našich aktuálnych a nových klientov.

Mgr. Marta Jankovská

Študovala som na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde som získala prvú a druhú atestáciu. Učila som na viacerých základných školách, momentálne pracujem ako učiteľka na základnej škole v Bratislave. V spoločnosti acenter pripravujem žiakov na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky od roku 2016.

Mgr. Eva Kepencayová

Študovala som na Filozofickej fakulte nemecký a slovenský jazyk. V roku 2001 som získala osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške na tému Špecifické formy a metodiky vyučovania nemeckého jazyka na konzervatóriu. Pracovné skúsenosti som nabrala vo vydavateľstve ALFA, či pri prekladoch technických textov vo výskumných ústavoch. Taktiež som pôsobila ako učiteľka nemeckého jazyka na strednej škole, či pri výuke nemeckého jazyka v podnikoch. V jazykovom centre v Dunajskej Lužnej sa so mnou môžete stretnúť od roku 2015.

Patrik Kozár

Mojou alma mater je Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kde momentálne študujem tretí ročník v aprobácii slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu. Angažujem sa v rôznych fakultných aktivitách, presnejšie som členom Akademického senátu UK, čo značne prispieva rozvoju mojej pedagogickej praxe. Tá primárne pozostáva z doterajších osobných skúseností s individuálnymi/skupinovými doučovaniami na úrovni základných i stredných škôl vo forme príprav na celoslovenské testovania či prijímacie skúšky. V centre vzdelávania acenter zabezpečujem výuku slovenčiny.

Mgr. Lukáš Mikulík

Študoval som anglický jazyk v odbornej komunikácií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som získal titul magister. Po škole som pracoval v meste Brighton v Anglicku ako asistent zákazníckeho centra, kde som nadobudol skúsenosti s reálnou angličtinou v prirodzenom prostredí. V acenter učím druhý rok deti aj dospelých.

Mgr. Oľga Raganová

Študovala som na fakulte Prírodných vied Univerzity Komenského a to študijné odbory informatika, učiteľstvo, matematika a fyzika. Pracovala som na ZŠ v Bratislave, v súčasnosti pracujem ako učiteľka matematiky, fyziky a informatiky na gymnáziu.

Mgr. Mariana Straňáková

Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach v odboroch matematika a informatika. Skúsenosti s učením som naberala na základných školách aj v inštitúte vzdelávania v Bratislave. Momentálne som učiteľkou na základnej škole a v centre vzdelávania acenter doučujem matematiku a pripravujem žiakov na strednú školu.

Mgr. Mária Šestáková

Vyštudovala som na filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odbor: Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Už počas štúdia na vysokej škole som sa venovala doučovaniu anglického jazyka. Takisto mám aj bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou- venujem sa im pravidelne, i počas letných táborov. Okrem vyučovania anglického jazyka mám skúsenosti aj v oblasti prekladov. Absolvovala som jazykový pobyt v Dubline. V spoločnosti acenter pracujem od roku 2012.

Mgr. Hana Žernovičová

Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a história. Pracovala som na základnej škole ako učiteľka na druhom stupni. V centre vzdelávania acenter ma môžete stretnúť  od roku 2016 ako lektora slovenského a anglického jazyka. Mojim študentom rada ukazujem, že angličtina je jeden z najľahších svetových jazykov.