excel kurzy

Excel základy

  Úvod do MS Office a Excel

 • význam základných programov MS Office a postavenie Excelu medzi nimi

 • alternatívne kancelárske balíky

 • rôzne spôsoby spustenia Excelu

 • okno Excelu: titulný pruh, Ribbon (pás s nástrojmi), rozdelenie Ribbonu na jednotlivé karty a skupiny, pole názvov, riadok vzorcov, pracovný priestor, stavový riadok

             Základné pojmy a úkony

 • stĺpec, riadok, bunka, hárok a zošit

 • bunkový kurzor, jeho režimy Úprava a Zadanie

 • práca s bunkou: vkladanie údajov a vzorcov

 • nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov

 • označovanie väčších súvislých a nesúvislých oblastí

 • otvorenie súboru, uloženie súboru vo formátoch xlsx a xls

 • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, skrývanie a odkrývanie riadkov a stĺpcov

 • ukážka pred tlačou, lupa

Práca s hárkami

 • vytvorenie a vymazanie hárkov

 • premenovanie, premiestnenie a kopírovanie hárkov

 • farebné odlíšenie hárkov

Vizuálne spracovanie tabuliek (formátovanie)

 • základné formátovanie textu a bunky, horný a dolný index

 • výplň buniek jednou farbou, prechodom a vzorom

 • orámovanie tabuľky pomocou rýchlych volieb, kreslenia alebo okna formát bunky

 • automatický formát tabuľky

 • zlučovanie buniek, zarovnávanie textu

 • formátovanie čísiel, použitie kategórií: Všeobecne, Číslo, Mena, Účtovnícke, Dátum, Text

 • rozdiel medzi kategóriami Mena a Účtovnícke

Práca so vzorcami a základnými funkciami

 • názvy buniek

 • zadávanie vzorcov, rozdiel medzi názvami buniek a konštantami vo vzorcoch, výhody použitia názvov

 • relatívny odkaz, kopírovanie vzorcov, zachovanie formátu tabuliek po kopírovaní vzorcov

 • základné funkcie: suma, priemer, počet, maximum a minimum

 • použitie funkcií pre nesúvislé oblasti, čítanie funkcií z riadku vzorcov

Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne a skupinu Schránka

 • vytváranie lineárnych radov, dátumov, názvov týždňov a mesiacov

Práca s údajovými tabuľkami

 • zoraďovanie údajov

 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie

Grafy

 • tvorba grafov

 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu

 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)

 • formátovanie grafu

Cena: 99 bez DPH/118,80 EUR s DPH
Excel mierne pokročilí

   Formátovanie

 • formátovanie písma a buniek, zlúčenie buniek, zarovnanie textu v bunkách, orientácia textu
 • automatické a manuálne zalomenie textu v bunke
 • orámovanie tabuliek
 • formátovanie čísiel, vytvorenie vlastného formátu
 • komentáre, formátovanie komentárov
  • Vzorce a funkcie

  • zopakovanie základných vzorcov
  • počítanie s percentami
  • relatívne, absolútne a zmiešané odkazy
  • kopírovanie vzorcov, zachovanie pôvodného formátu tabuľky
  • zopakovanie základných funkcií suma, priemer, počet, minimum, maximum
  • tvorba vzorcov a funkcií z údajov na inom hárku
  • syntax funkcií
  • okno vloženie funkcie, vyhľadanie funkcií, popis funkcií a pomocník
  • logické funkcie: if, and, or
  • funkcie sumif, countif
  • vnorené funkcie
  • Podmienené formátovanie

  • pravidlá na základe číselných a textových hodnôt, priemeru a celkového poradia
  • farebné znázornenie číselných hodnôt, údajové pruhy
  • správca pravidiel, priorita podmienok, prekrývanie podmienok a nastavení formátu, ktoré sa nevylučujú
  • zvýrazňovanie buniek na základe hodnoty v iných bunkách
  • Kopírovanie, automatické rady

  • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne
  • vytváranie lineárnych a geometrických radov, dátumov, vyplňovanie názvov týždňov a mesiacov, tvorba vlastných radov
  • Nastavenie zobrazenia tabuliek a tlač

  • priečky a rozdelenie hárku na tably
  • nové okno Excelu, zoradenie 2 okien toho istého zošitu a zoradenie okien odlišných zošitov
  • rôzne spôsoby zobrazenia hárkov
  • ukážka pred tlačou a dostupné nastavenia, nastavenie strany
  • prispôsobenie panela Rýchly prístup
  • Práca s údajovými tabuľkami

  • rýchle zoraďovanie, viac úrovňové zoraďovanie, zoraďovanie na základe vlastného zoznamu
  • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
  • medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty
  • overenie údajov, nastavenie overovacích kritérií, rozbaľovací zoznam
  • kontingenčné tabuľky, rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, použitie funkcií suma a priemer pre hodnoty, filtrovanie a zoraďovanie
  • Grafy

  • tvorba grafov zo súvislých a nesúvislých oblastí, krivky - jednobunkové grafy
  • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
  • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
  • formátovanie grafu
  • rôzne podtypy grafov v jednom grafe

Cena: 110 bez DPH/132 EUR s DPH


Excel pokročilí

  Vzorce a funkcie

 • zopakovanie relatívnych, absolútnych a zmiešaných odkazov
 • odkaz na bunky v iných hárkoch a zošitoch
 • výpočty v pomenovaných tabuľkách
 • vnorené funkcie
 • logické funkcie: IF, AND, OR, IFERROR, vnorené IF
 • zopakovanie funkcií SUMIF, COUNTIF
 • funkcie SUMIFS, COUNTIFS
 • textové funkcie: CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, FIND, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE
 • operátor &
 • vyhľadávacie funkcie: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, CHOOSE
 • maticové vzorce, využitie maticových vzorcov v jednobunkových výpočtoch, výhody a nevýhody použitia maticových vzorcov
 • Názvy oblastí

 • vytvorenie názvu oblasti, vytvorenie názvov z výberu, pomenované konštanty
 • úprava a spravovanie názvov, platnosť názvov, komentáre k názvom
 • Zabezpečenie zošitov a hárkov

 • zaheslovanie zošitu, heslo pre čítanie a úpravy
 • overenie údajov, rozbaľovací zoznam, nastavenie vstupnej správy a chybového hlásenia
 • zabezpečenie hárku a štruktúry zošitu
 • Kontingenčné tabuľky

 • rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, použitie funkcií, filtrovanie a zoraďovanie, rýchly filter a časová os, formátovanie kontingenčnej tabuľky
 • výpočet polí hodnôt rôznymi funkciami
 • zoskupovanie, výpočtová položka, výpočtové pole
 • kontingenčný graf
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty
 • nástroj tabuľka
 • okno Prejsť na, možnosť Špeciálne...
 • Rozšírený filter

 • porovnanie s automatickým filtrom, výhody a nevýhody
 • filtrovanie na základe číselných, dátumových a textových podmienok
 • použitie zástupných znakov * a ?
 • filtrovanie pomocou vzorcov
 • Formuláre

 • použitie rôznych formulárových prvkov, spracovanie výstupu z formulárových prvkov
 • nástroje na usporiadanie a rozmiestnenie formulárových prvkov
 • Hľadanie riešenia

 • základná funkcionalita hľadanie riešenia, doplnok riešiteľ
 • nastavenie obmedzení
 • Makrá

 • spustenie a nahranie makra, použitie relatívnych odkazov pri nahrávaní makra

     Cena: 120 bez DPH/144 EUR s DPH